SOST-VR

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:


Deň otvorených dverí v SOŠT vo Vrábľoch
Srdečne pozývame žiakov 9. ročníka ZŠ, rodičov, učiteľov ZŠ
a každého, kto chce spoznať školu, učiteľov, žiakov, vzdelávacie programy, priestory, každodenný život v našej škole 
na  Deň otvorených dverí, 
ktorý sa uskutočí 9. decembra ,  od 8,00 – 14,00 hod. v priestoroch 
Strednej odbornej školy technickej vo Vrábľoch. 
Program Dňa otvorených dverí je zameraný na podrobnejšie poskytnutie informácií o možnostiach štúdia na našej škole vo všetkých študijných a učebných odboroch, duálnom vzdelávaní,  pre žiakov končiacich základnú školu.
Počas Dňa otvorených dverí si môžu návštevníci prezrieť odborné učebne, nazrieť na otvorené hodiny a zúčastniť sa besedy s vedením školy, učiteľmi a žiakmi školy.
Veríme, že Deň otvorených dverí naplní očakávania na oboch stranách a budú prínosom pre všetkých zainteresovaných. 
Srdečne ste všetci vítaní a tešíme sa na Vašu účasť.

Dňa 26.10.2016 Stredná odborná škola technická vo Vrábľoch 
v spolupráci s Inštitútom odborného vzdelávania a firmami spolupracujúcimi v duálnom vzdelávaní zorganizovala Seminár duálneho vzdelávania pre výchovných poradcov základných škôl vrábeľského, nitrianského a levického regiónu. 
Tak a máme postarané o budúcich žiakov.
Máme za sebou prvý deň otvorených dverí.


Deň zdravej výživy v SOŠT Vráble
Imatrikulácia prvákov Strednej odbornej školy technickej vo Vrábľoch
Už tradične sa na našej škole koná imatrikulácia žiakov prvých ročníkov. Výnimkou nebol ani tento školský rok, v ktorom sme 15. novembra 2016 do cechu študentov Strednej odbornej školy technickej vo Vrábľoch oficiálne prijímali študentov...


Finančná gramotnosť – naša budúcnosť.


Dňa 18.10.2016 žiaci IV. A a IV.G triedy dostali možnosť získať nové vedomosti a tiež zručnosti v oblastiach finančnej gramotnosti a finančného trhu. Túto aktivitu im sprostredkovala spoločnosť  OWB Allfinanz Slovensko v rámci svojich služieb vzdelávania v tejto oblasti.


Našich žiakov prvákov „dualistov“ profesie mechanik elektrotechnik pripravujúci sa na výkon povolania v oblasti informačných technológií a v oblasti spotrebnej techniky spolu s rodičmi prijal konateľ Rakúskej spoločnosti ICS Industrial Cables Slovakia, s.r.o.


Študentská kvapka krvi. 

Dňa 3.10.2016  sme na škole organizovali študentskú kvapku krvi.

Pamätný deň holokaustu a rasového násilia v SOŠT vo Vrábľoch
 
    Nenávisť a násilie môže zasiahnuť kohokoľvek z nás, preto by nám malo všetkým záležať na tom, aby ich bolo v spoločnosti čo najmenej a neboli za žiadnych okolností tolerované.
Aj preto sme sa rozhodli tohtoročný Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia  pripomenúť si s väčším dôrazom než zvyčajne.V dňoch 12. a 13. septembra 2016 som sa v priestoroch Účelového zariadenia Kancelárie NR SR  Častá – Papiernička zúčastnil IV. Konferencie k transformácii odborného vzdelávania a príprav. Cieľom konferencie bolo vyhodnotiť prvý rok budovania systému duálneho vzdelávania na Slovensku a určiť ďalšie smerovanie transformácie odborného vzdelávania a prípravy do roku 2020. Naša Stredná odborná škola technická vo Vrábľoch je lídrom DV 
v Nitrianskom okrese. Som rád, že som mohol naše skúsenosti interpretovať aj v diskusii za okrúhlym stolom spolu so zástupcami MŠVVaŠ SR, Rady zamestnávateľov a vybratých riaditeľov SOŠ.
Ing. Ján Jamrich, riaditeľ Strednej odbornej školy technickej vo Vrábľoch


Vzdelávanie seniorov

Oddelenie sociálnych veci, školstva, kultúry a športu Mesta Vráble zorganizovalo v spolupráci s SOŠT-Vráble vzdelávanie seniorov v oblasti počítačových  zručnosti, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 6. až 10. júna 2016 v priestoroch SOŠT-Vráble.Exkurzia žiakov tretieho ročníka v HaZZ vo Vrábľoch.

 

Environmentálna akcia - Čisté vody


Úsmev ako dar  
    
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar je najstaršou a najväčšou mimovládnou organizáciou pôsobiacou v oblasti náhradnej starostlivosti a pomoci krízovým rodinám.  Zameriava sa na podporu detí v detských domovoch, na prácu s ohrozenou rodinou, vzdelávanie a sprevádzanie náhradných rodín a pomoc mladým dospelým po odchode z detského domova.Olympiáda o ľudských právach a slobodách. Súťaž Družstiev prvej pomoci mladých


Profesionálne, kreatívne poobedie v tabletovej učebni.
Mladý tvorca 2016

26. - 28. apríla 2016 sa konal v priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre 24. ročník celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl Mladý tvorca 2016. Podujatie pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky a ministra školstva, vedy, výskumu a športu organizovalo Ministerstvo hospodárstva SR. Tak ako, každý rok, aj tento rok , sa výstavy Mladý tvorca zúčastnila naša stredná odborná škola technická.
Majiteľ spoločnosti Semecs navštívil našu školu

Absolventi  3-ročných odborov, ktorí si chcete doplniť stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou  využite príležitosť :

KRV JE NENAHRADITEĽNÝ LIEK A DÁ SA ZÍSKAŤ LEN VĎAKA 
DOBROVOĽNÝM DARCOM
 
    
 
Na Valentína nemusíš potešiť len svoju milovanú polovičku, príď sa rozdať pre druhých!
Pod uvedeným heslom sa v termíne od 8. februára   do   11. marca  2016   konala  Valentínska kvapka krvi.


Vysoké školy sa prezentujú na pôde stredných škôl

Dňa 15. februára 2016    sa na pôde našej školy v rámci predstavovania  vysokých škôl a ich študijných programov uskutočnila prezentácia Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej fakulty v Nitre a Univerzity Konštantína Filozofa  Fakulty techniky a informačných technológií v Nitre
Žiakom predmaturitných ročníkov boli predstavené možnosti štúdia, študijné  programy, podmienky prijatia, ktoré musia uchádzači splniť pre prijatie na jednotlivé študijné programy.
Fakultu, UFK predstavil doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD.  ktorý stredoškolské štúdium absolvovali na našej strednej odbornej škole.
Našim žiakom predstavili aj možnosti študentského života, možnosti stáže na zahraničných vysokých školách ako aj možnosti uplatnenia  a finančného ohodnotenia  absolventov danej fakulty.

Dar od spoločnosti Semecs Vráble

Dňa 9. februára 2016 navštívili našu školu predstavitelia spoločnosti Semecs Vráble v zastúpení riaditeľom pánom Martinom Henčlom, aby odovzdali pre našu školu dar v podobe 10 ks spájkovacích staníc značky Weller typ WTCP-S.
Tieto spájkovacie   Ďalej


Školské kolo súťaže Autoopravár junior castrol 2016


Dňa 4. februára  sa uskutočnilo školské kolo súťaže žiakov III. ročníka odboru autoopravár – mechanik. Súťaž prebiehala online elektronickou formou testovania. Žiaci museli preukázať svoje vedomosti v dvoch častiach, – teoretická a poznávacia.
Výsledky doručí organizátor súťaže elektronickou formou všetkým zúčastneným školám.
Naši žiaci si takto mohli overiť svoje vedomosti a porovnať sa so svojimi rovesníkmi v rámci celého Slovenska. Traja najlepší postúpia do oblastného kola , ktoré bude v Nových Zámkoch dňa 9.3.2016. Držíme im palce!!!

Súťaž Angličtinár roka

Dňa 27. januára 2016 sa desať žiakov našej Strednej odbornej školy technickej zúčastnilo súťaže ANGLIČTINÁR ROKA,ktorú organizovala agentúra Injoy www.injoy.sk .Rozhodli sa zabojovať o lákavú výhru a skúsiť, ako chutí lingvistický úspech. Súťaže sa zúčastnili žiaci I. A, II. A, III. A a IV. A triedy. Online test umožnil študentom porovnať svoje vedomosti so svojimi rovesníkmi. Najlepšie výsledky spomedzi zúčastnených získali naši maturanti. Z celkového počtu bodov 128 získal najviac bodov Marek Nagy (89 bodov), za ním nasledoval Tomáš Puškár (63,5 bodov) a Tomáš Tóth (61,5 bodov). Krásne výsledky však dosiahli aj ostatní žiaci, ku ktorým im srdečne gratulujeme. Všetkým súťažiacim ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a želáme veľa ďalších úspechov v štúdiu anglického jazyka.

SOŠT Vráble medzi ocenenými

Stredná odborná škola technická vo Vrábľoch oslavuje tento rok okrúhle jubileum - 40. výročie založenia svojho vzniku. Za ten dlhý čas prešlo bránami našej školy nespočetné množstvo študentov, ktorí sú dnes vo svojom odbore uznávanými odborníkmi. Aj v súčasnosti ponúka mladým chlapcom i dievčatám  štúdium v odboroch, o ktoré je zo strany zamestnávateľov záujem. Spoločnou snahou je odpovedať na dopyt povolaní a vytvárať tak kvalitné podmienky na štúdium v škole. 
Ing. Ján Jamrich, riaditeľ SOŠT Vráble, obdržal pri tejto príležitosti ocenenie - pamätnú plaketu, z rúk primátora mesta Vráble. Slávnostné ocenenie sa udialo počas zasadnutia slávnostného zastupiteľstva. Toto ocenenie patrí všetkým, ktorí sa zaslúžili o rozvoj a dobré meno školy. 
Ďakujeme.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky