SOST-VR

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

 
POZVÁNKA NA DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 
Stredná odborná škola technická vo Vrábľoch srdečne pozýva žiakov 9. ročníkov ZŠ,
 ich rodičov a učiteľov
na 
Deň  otvorených dverí
je zameraný na podrobnejšie poskytnutie informácií o možnostiach štúdia na našej škole vo všetkých študijných a učebných odboroch,
o duálnom vzdelávaní,
o podmienkach prijatia žiakov ZŠ do prvého ročníka SOŠT Vráble 
Počas Dňa otvorených dverí si môžete
  pozrieť otvorené hodiny na teoretickom a praktickom vyučovaní,
 využiť možnosť osobnej komunikácie s vedením školy, učiteľmi a žiakmi školy. 
Naše dni otvorených dverí :
7.12.2017 a 10.1.2018 
Srdečne ste všetci vítaní a tešíme sa na Vašu účasť. 
Veríme, že sa s nami zabavíte, poučíte a najmä získate cenné informácie, ktoré Vám určite pomôžu pri výbere strednej školy. 
Lepšie je raz vidieť ako stokrát počuť
Na Vašu návštevu sa tešia žiaci a zamestnanci strednej odbornej školy technickej .
 
 

Majstrovstvá okresu Nitra v stolnom tenise žiakov stredných škôl
Zdravá výživa na chodbách Strednej odbornej školy technickej

Zdravá výživa na chodbách bol deň v našej Strednej odbornej škole technickej, ktorý  nám mal pripomenúť, že život každého človeka je jedinečný, neopakovateľný a nenahraditeľný. Preto by si ho mal každý...........                   
                            
                                                                                                       
      

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku 2017/2018

Hovorí sa, že s každým ďalším cudzím jazykom sa rozširujú naše obzory a pohľad na svet. Každý kto............             

Exkurzia v bývalom koncentračnom tábore Auschwitz 
a  Birkenau

Na svete je veľa miest, ktorá v nás zanechajú silnú spomienku. Koncentračný tábor Auschwitz – Birkenau nenechá nikoho ani na zlomok sekundy zapochybovať o tom, aké zverstvá tu napáchali fašistickí zločinci na nevinných ľuďoch len preto, že boli príslušníkmi iného národa, rasy alebo nesúhlasili s ideológiou fašizmu. 

 
Ďalej                                                                                                       

Jarné upratovanie.

V minulých rokoch 20.storočia bola v meste Vráble početná židovská komunita, ktorej zosnulí členovia sú pochovaní na miestnom židovskom cintoríne.Hudobno-vzdelávací anti-diskriminačný výchovný koncert  „BUĎME ĽUDIA“ bol  zameraný najmä na medziľudské vzťahy a ľudské práva.

Radosť a šťastie sa dávaním znásobuje.
Šťastie máme aj v krvi.
Podeľme sa s ním!


Nepodporujeme  extrémizmus a rasizmus !

Interaktívny workshop UNICEF


eTwinning

V priebehu minulých mesiacov sa pedagógovia a žiaci našej školy zapojili  do projektov realizovaných prostredníctvom  
on-line nástroja eTwinning


A máme to tu !  Ani sme sa nenazdali a najkrajšie sviatky v roku sú každým dňom bližšie a bližšie k nám.
Tak tomu bolo aj 16.12.2016 na Čerešňovom námestí vo Vrábľoch, kde sa konali tradičné Benefičné vianočné trhy, na ktorých sa zúčastnila aj naša SOŠT.


Jednoznačné rozhodnutie

V rámci prevencie drogových závislostí pravidelne realizujeme na našej škole rôzne aktivity. V spolupráci s triednymi učiteľmi pripravujeme rôzne besedy, interaktívne semináre s odborníkmi zamerané na preventívne opatrenia proti užívaniu a šíreniu legálnych a nelegálnych drog  v školskom prostredí.
AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka Slovenska ale aj každého jedného z nás.

 A  Aktuálny problém?
      I  Individuálny problém?
   D  Dlhodobý problém? 
       S  Spoločenský problém?
33.ročník krajského kola súťaže Zenit v elektronike
2016
Súťaž Zenit v strojárstve

Exkurzia Bratislava 2016


Burza informácií 2016


ANGLIČTINÁR ROKA 2016


Cigareta za jablko! 

V uplynulých mesiacoch sme zorganizovali akciu „Cigareta za jablko“. Cieľom bolo poukázať na škodlivé vplyvy fajčenia najmä na organizmus mladých ľudí. Hliadky našich žiakov oslovovali fajčiacich mladých ľudí a ponúkali im výmenou jablko za cigaretu. Celkovo sme takto vymenili viac ako 50 kusov cigariet. Aj takýmto spôsobom chceme medzi mladými ľuďmi propagovať zdravý životný štýl a obmedziť fajčenie všetkých ľudí, ktoré je veľmi škodlivé. Veď život bez cigarety a nikotínu je taký krásny, čistý, nezahalený dymom


Olympiáda ľudských práv

Dňa 04. novembra 2016 sa na pôde našej strednej odbornej školy technickej konalo školské kolo OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV. Žiaci tretieho ročníka sa rozhodli zabojovať o atraktívne knižné ceny. Najlepší výkon spomedzi zúčastnených dosiahlo družstvo v zložení Patrik Tadial, Samuel Stolárik a Jozef Uhrin. Víťazom gratulujeme a ostatným zúčastneným ďakujeme za účasť.Deň zdravej výživy v SOŠT Vráble
Imatrikulácia prvákov Strednej odbornej školy technickej vo Vrábľoch

Už tradične sa na našej škole koná imatrikulácia žiakov prvých ročníkov. Výnimkou nebol ani tento školský rok, v ktorom sme 15. novembra 2016 do cechu študentov Strednej odbornej školy technickej vo Vrábľoch oficiálne prijímali študentov...


Finančná gramotnosť – naša budúcnosť.


Dňa 18.10.2016 žiaci IV. A a IV.G triedy dostali možnosť získať nové vedomosti a tiež zručnosti v oblastiach finančnej gramotnosti a finančného trhu. Túto aktivitu im sprostredkovala spoločnosť  OWB Allfinanz Slovensko v rámci svojich služieb vzdelávania v tejto oblasti.


Študentská kvapka krvi. 

Dňa 3.10.2016  sme na škole organizovali študentskú kvapku krvi.

Pamätný deň holokaustu a rasového násilia v SOŠT vo Vrábľoch
 
    Nenávisť a násilie môže zasiahnuť kohokoľvek z nás, preto by nám malo všetkým záležať na tom, aby ich bolo v spoločnosti čo najmenej a neboli za žiadnych okolností tolerované.
Aj preto sme sa rozhodli tohtoročný Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia  pripomenúť si s väčším dôrazom než zvyčajne.


V mesiacoch september až december 2016 na škole prebieha projekt s názvom „Buď vzorom sám sebe v rámci  rozvojového projektu Zdravie a bezpečnosť na školách 2016, ktorý je financovaný z MŠVVaŠ SR. Cieľom projektu je formovanie kvalitného postoja žiakov k  základným životným hodnotám - zdravie, sloboda a  nezávislosť, uznanie a  sebarealizácia so zameraním na propagovanie zdravého spôsobu života. Súčasťou projektu je aktívne zapojenie učiteľov, koordinátorov prevencií a  iných odborných pracovníkov OZ. Zážitkovou formou, interaktívnymi stretnutiami, sprostredkujeme informácie, ale predovšetkým vedomosti a  zručnosti využiteľné v  reálnom živote a  šíriteľné v  okolí, so zameraním na základné životné hodnoty.


V dňoch 12. a 13. septembra 2016 som sa v priestoroch Účelového zariadenia Kancelárie NR SR  Častá – Papiernička zúčastnil IV. C a príprav. Cieľom konferencie bolo vyhodnotiť prvý rok budovania systému duálneho vzdelávania na Slovensku a určiť ďalšie smerovanie transformácie odborného vzdelávania a prípravy do roku 2020. Naša Stredná odborná škola technická vo Vrábľoch je lídrom DV 
v Nitrianskom okrese. Som rád, že som mohol naše skúsenosti interpretovať aj v diskusii za okrúhlym stolom spolu so zástupcami MŠVVaŠ SR, Rady zamestnávateľov a vybratých riaditeľov SOŠ.
Ing. Ján Jamrich, riaditeľ Strednej odbornej školy technickej vo Vrábľoch


Vzdelávanie seniorov

Oddelenie sociálnych veci, školstva, kultúry a športu Mesta Vráble zorganizovalo v spolupráci s SOŠT-Vráble vzdelávanie seniorov v oblasti počítačových  zručnosti, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 6. až 10. júna 2016 v priestoroch SOŠT-Vráble.

Exkurzia žiakov tretieho ročníka v HaZZ vo Vrábľoch.

 Olympiáda o ľudských právach a slobodách. 


Súťaž Družstiev prvej pomoci mladých


Mladý tvorca 2016

26. - 28. apríla 2016 sa konal v priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre 24. ročník celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl Mladý tvorca 2016. Podujatie pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky a ministra školstva, vedy, výskumu a športu organizovalo Ministerstvo hospodárstva SR. Tak ako, každý rok, aj tento rok , sa výstavy Mladý tvorca zúčastnila naša stredná odborná škola technická.


Majiteľ spoločnosti Semecs navštívil našu školuSOŠT Vráble medzi ocenenými

Stredná odborná škola technická vo Vrábľoch oslavuje tento rok okrúhle jubileum - 40. výročie založenia svojho vzniku. Za ten dlhý čas prešlo bránami našej školy nespočetné množstvo študentov, ktorí sú dnes vo svojom odbore uznávanými odborníkmi. Aj v súčasnosti ponúka mladým chlapcom i dievčatám  štúdium v odboroch, o ktoré je zo strany zamestnávateľov záujem. Spoločnou snahou je odpovedať na dopyt povolaní a vytvárať tak kvalitné podmienky na štúdium v škole. 
Ing. Ján Jamrich, riaditeľ SOŠT Vráble, obdržal pri tejto príležitosti ocenenie - pamätnú plaketu, z rúk primátora mesta Vráble. Slávnostné ocenenie sa udialo počas zasadnutia slávnostného zastupiteľstva. Toto ocenenie patrí všetkým, ktorí sa zaslúžili o rozvoj a dobré meno školy. 
Ďakujeme.
Dni vedomostných a športových aktivít


                 
V školskom roku 2016/2017 sme sa zapojili do programu Európskej únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport Erasmus+ , ktorý pomáha zvýšiť kvalitu výučby a učenia v školách v celej Európe.
Náš projekt s názvom Rozvoj odborných kompetencií v CNC technológiách v Európe bol úspešný.

ĎalejŠtudentská kvapka krvi 2017
 
Pomoc iným je tá najkrajšia vec na svete. A navyše, nič nás to nestálo, len nabrať odvahu a s úsmevom vstúpiť do provizórnej transfúznej miestnosti. Ostatné už išlo akosi samo.

Dňa  2.októbra 2017 sa 34 žiakov a 4 učitelia  zúčastnili už 23.ročník náborovej akcie "Študentská kvapka krvi", ktorá bola zameraná na oslovovanie darcov krvi hlavne z radov mladých ľudí.


Dňa 29.09.2017 sa žiaci našej strednej odbornej školy technickej zúčastnili 0. ročníka atletickej olympiáda Vrábeľských škôl, ktorá sa konala pri príležitosti slávnostného otvorenia atletickej tartanovej dráhy za účasti majstra sveta a olympijského víťaza Mateja Tótha.
  Dňa 27.09.2017 sa naša škola pridala do celoeurópskej aktivity v rámci tretieho ročníka európskeho týždňa športu ktorý prebieha 
od 23.09. do 30.09.2017. Hlavným heslom tejto celoeurópskej aktivity je BeActive“ a preto sme aj my žiaci a zamestnanci strednej odbornej školy technickej boli aktívny.

Pedagógovia Strednej odbornej školy technickej vo Vrábľoch sa 30.8.2017 zúčastnili školenia v oblasti finančnej gramotnosti.  Lektor spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a.s., Miloš Kováč, najskôr predstavil spoločnosť, ktorej cieľom je naučiť klientov narábať s finančnými prostriedkami.


Naši žiaci  opäť pracovali v eTwinningu                                                                          Ďalej

Branný súboj študentov stredných škôl nitrianskeho kraja  Ďalej


   Deň narcisov 2017   
Najväčšia verejnoprospešná finančná zbierka na Slovensku - 
 Deň narcisov sa konal 7.4.2017.       
                                                                                                       Ďalej
Dňa 04.04.2017 navštívili našu školu predstavitelia automobilky Jaguar Land Rover.Ďalej

Dňa 31.03.2017 navštívil našu Strednú odbornú školu technickú vo Vrábľoch pán minister financií SR 
Peter Kažimír.Ďalej

Tak ako, každý rok, aj tento rok , sa výstavy Mladý tvorca zúčastnila naša stredná odborná škola technická.
                                                                                                            
                                                                                                           Ďalej
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky